logo

Điều khoản sử dụng

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết này chỉ được cung cấp cho bạn để tiện lợi. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của các trang web đó.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hoặc hậu quả, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang landing page.

Chính sách bảo mật này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam.